Nowości od YDP. eduSensus Matematyka.

EduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat – program do diagnozy i terapii specyficznych trudności w nauce matematyki

Matematyka nie tylko rozwija umiejętność logicznego myślenia i kształtuje wnioskowanie przyczynowo-skutkowe, ale także pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące światem. Badania pokazują, że zdolności matematyczne w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej determinują rozwój technologiczny oraz są kluczowym czynnikiem konkurencyjności gospodarek w ujęciu globalnym. Metodyka nauczania matematyki w szkole jest oparta na ćwiczeniach i wymaga wyjątkowej systematyczności, ponieważ solidne opanowanie pierwszej partii materiału determinuje możliwość zrozumienia kolejnej. Niestety, wiele dzieci, z bardzo różnych względów, ma kłopoty z opanowaniem wiedzy matematycznej. Niektóre po prostu nie lubią tego przedmiotu, inne nie opanowały dostatecznie podstaw i w rezultacie mają trudności z ogarnięciem następnych partii materiału. Istnieje także niemała grupa osób ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki, nazywanymi dyskalkulią.

Dla wszystkich tych dzieci oraz dla ich nauczycieli firma Young Digital Planet przygotowała kolejny produkt z serii eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat.

Produkt ten, należący do znanej serii eduSensus, składa się z pięciu programów, które powstały z myślą o rozwijaniu zdolności matematycznych wśród dzieci w wieku od 6 do 11 lat:

* Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 1 Europa
Działania na liczbach 1–20

* Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 2 Afryka
Działania na liczbach do 100

* Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 3 Azja
Działania na liczbach do 1000

* Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 4 Ameryka Północna
Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki dziesiętne

* Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 5 Australia
Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki, procenty, czas, miary i wagi

Materiał zgromadzony w programach doskonale uzupełnia zajęcia programowe w szkole podstawowej. Stanowi jednocześnie idealne narzędzie pracy na zajęciach rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych z uwagi na unikatową, starannie przemyślaną konstrukcję programu. Bogaty pakiet ćwiczeń pozwala w sposób wyczerpujący zrozumieć dane zjawisko i opanować odpowiadające mu działanie matematyczne nawet bardzo opornym uczniom oraz dzieciom z dyskalkulią.

Niezwykle przydatna Aplikacja nauczycielska umożliwia pedagogowi wykonanie kompletnej diagnozy trudności matematycznych, dostosowanie programu do określonej grupy uczniów oraz kontrolowanie wyników ich pracy i postępów. Produkt przygotowany został w atrakcyjnej, kolorowej formie gier i zabaw matematycznych, dzięki czemu uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z jego wykorzystaniem. Rozbudowany system motywacyjny i szereg zasobów multimedialnych dostępnych w produkcie dodatkowo ułatwiają pracę nauczyciela, który dostaje do ręki kompleksowy produkt spełniający zarówno oczekiwania jego, jak i uczniów.

Programy z serii Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat to atrakcyjne i skuteczne narzędzie pracy dla innowacyjnego pedagoga, które wspiera nauczanie matematyki w zakresie podstawowym. Dzięki nim możliwe jest obudzenie prawdziwej matematycznej pasji w każdym dziecku.

EduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna uznane zostało za wyrób medyczny. Spełnia on wymagania Europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC i odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485-2005.

Elektroniczne dzienniki lekcyjne. Informatyka na usługach edukacji.

Coraz więcej szkół decyduje się na wdrożenie internetowych dzienników. Warto zainteresować się systemem iDziennik firmy ProgMan tymbardziej, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zapaliło zielone światło dziennikom elektronicznym. Co więcej, można całkowicie zrezygnować z tradycyjnego dziennika papierowego

Pakiet podstawowy (738,00 zł brutto = roczna licencja 615,00 zł brutto + roczny hosting 123,00 zł brutto)

Aktualnie promocyjna cena rocznej licencji to: 549,00 zł brutto
iDziennik firmy ProgMan S.A. to nowoczesne narzędzie wspomagające realizację funkcji dydaktycznej i wychowawczej szkoły, ponieważ usprawnia przepływ informacji wewnątrz szkoły oraz między szkołą a domem ucznia.

Główne założenie, jakie dominowało przy projektowaniu iDziennika było takie, aby mógł on w pełni zastąpić tradycyjny dziennik lekcyjny. Z dniem 16 lipca 2009 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej*, placówki oświatowe mogą prowadzić dokumentację szkolną w formie elektronicznej, a tym samym całkowicie zrezygnować z papierowej formy dziennika lekcyjnego na rzecz elektronicznej.

iDziennik spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu MEN, w szczególności:
■gwarantuje możliwość jednoznacznego identyfikowania osoby wprowadzającej lub modyfikującej dane,
■umożliwia rejestrację historii wszystkich wprowadzanych zmian w dzienniku wraz z informacją o osobie wprowadzającej bądź modyfikującej dane,
■zapewnia przetwarzanie danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Funkcjonalność
W systemie iDziennik oprócz podstawowej funkcjonalności, która zapewnia ewidencję ocen i frekwencji, znajduje się pełen zestaw funkcji zapewniający:

■wsparcie dyrektora w zarządzaniu szkołą poprzez możliwość:
■dokonywania ewidencji hospitacji,
■zarządzania ogłoszeniami szkolnymi,
■prowadzenia ewidencji przeprowadzonych kontroli dziennika,
■rejestrowania programów nauczania, realizowanych w poszczególnych klasach razem z podręcznikami,
■tworzenia i przypisania planu lekcji do poszczególnych klas,
■prowadzenia zajęć w grupach międzyodziałowych; na każde zajęcia można zapisać dowolnego ucznia z innego oddziału lub innej klasy *.
■ułatwienie wykonywania codziennych czynności przez wychowawców, dzięki możliwości:
■prowadzenia kartotek ocen uzyskanych z zachowania,
■ewidencjonowania wyników z egzaminu zewnętrznego,
■rejestrowania wycieczek klasowych i ważniejszych wydarzeń klasowych.

iDziennik pozwala na przygotowanie rozbudowanych statystyk dotyczących frekwencji, zarówno w podziale na ilość godzin usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych i spóźnień dla pojedynczego ucznia oraz wszystkich uczniów, jak i dla całej klasy w wybranym tygodniu.

W iDziennik tematy poszczególnych zajęć są wpisywane z określeniem dni tygodnia i nazwy przedmiotu. Wprowadzone tematy można przeglądać, wybierając tydzień poprzedni, obecny lub następny. Można także samodzielnie wskazać datę z rozwijalnej listy Wybierz datę i zapoznać się z tematami dotyczącymi danego, wybranego dnia. iDziennik umożliwia również przeglądanie tematów w ramach danego semestru oraz w poprzednich semestrach (znajdujących się w archiwum).

Sprawdziany
Moduł Sprawdziany służy do ewidencji różnego rodzaju sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek itd.
Aby wprowadzić sprawdzian należy:

■wprowadzić datę planowanego sprawdzianu,
■wskazać przedmiot, jakiego dotyczy sprawdzian, np.: matematyka,
■określić zakres tematyczny, np.: ułamki dziesiętne,
■zaznaczyć typ sprawdzianu np.: kartkówka.

Niewątpliwą korzyścią jest to, że iDziennik umożliwia wprowadzenie, przez szkolnego administratora, dopuszczalnej ilości każdego typu sprawdzianów zarówno w danym dniu, jak i w tygodniu. Wówczas w systemie automatycznie wyświetla się komunikat, informujący o takim przekroczeniu.
Moduł Sprawdziany jest powiązany z planem zajęć, co sprawia że zalogowany nauczyciel wprowadza sprawdziany wyłącznie z przedmiotu, którego uczy w danej klasie.

Oceny
Każdy nauczyciel, zanim rozpocznie pracę w iDzienniku, powinien zdefiniować swoje kategorie ocen. Można edytować kategorie ocen, zawarte bezpośrednio w iDzienniku lub dodać nowe.
Nauczyciel ma możliwość określania i ewentualnego wprowadzania zmian w zakresie kategorii ocen oraz ich wpisywania wyłącznie dla przedmiotów, do których jest przypisany.
W ramach kategorii ocen nauczyciel może zaznaczyć, że ocena ma być uwzględniana do średniej ocen.
Szereg wydruków, dostępnych w iDzienniku, zapewnia automatyczne uzyskanie zestawień ocen cząstkowych, klasyfikacyjnych i rocznych, nawet dla całej szkoły.
Formy oceniania dostępne w iDzienniku: tradycyjne (4+, 5- itp.), opisowe i punktowe.
Każda ocena jest przypisana do danej daty, co zapewnia rodzicom kontrolę nad wynikami nauczania swojego dziecka.

Uwagi
Moduł Uwagi służy do ewidencji różnego rodzaju uwag: pochwał, nagan oraz uwag informacyjnych.
Każda wprowadzona uwaga posiada informacje o autorze uwagi.

Komunikator
Dzięki modułowi Komunikator w iDziennik możliwa jest bieżąca komunikacja pomiędzy użytkownikami systemu: nauczycielami, wychowawcą, dyrektorem, pedagogiem szkolnym i rodzicami.

Podstawowe zalety korzystania z modułu Komunikator:
■skuteczność i dopasowanie wysłanej informacji – możliwość definiowania, jaki rodzaj wiadomości powinien pojawić się u danego użytkownika,
■szybkość przepływu informacji – wiadomości pojawiają się u odbiorcy od razu po wysłaniu,
■pewność otrzymania informacji – dzięki automatycznemu mechanizmowi przeczytania/potwierdzenia odebrania wiadomości przez odbiorcę.

Zastosowana technologia
Do zaprojektowania iDziennika wykorzystano najnowocześniejsze, dostępne na rynku technologie. Przejrzystość interfejsu i dobrą optymalizację kodu iDziennik zawdzięcza zastosowaniu wysokiej jakości narzędzi programistycznych. Użyta technologia gwarantuje:
■łatwą i intuicyjną obsługę,
■internetowy dostęp do systemu każdego z użytkowników, z dowolnego miejsca na świecie przez 24 godziny na dobę,
■bezpieczeństwo przechowywanych danych,
■bezawaryjność,
■zgodność z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych,
■skuteczne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony produktu w edusklepie:

http://www.edusklep.pl/produkt/167919/0/progman_idziennik_pakiet_podstawowy.html

Aplikacja logopedy – program ułatwiający zarządzanie procesem terapii

Każdy logopeda zobowiązany jest do prowadzenia dokładnej dokumentacji zajęć logopedycznych, a trudno dziś sobie wyobrazić realizację tego zadania bez komputera – narzędzia ułatwiającego codzienną pracę. Specjalnie dla skomputeryzowanych terapeutów mowy firma Young Digital Planet przygotowała Aplikację logopedy – program zapewniający specjalistom skuteczną pomoc w codziennej pracy diagnostyczno-terapeutycznej. Służy on do zarządzania programami z serii eduSensus Logopedia. Aplikacja logopedy zawiera wzory wielu przydatnych dokumentów, np. Diagnoza logopedyczna, Zalecenia do pracy w domu, Opinia logopedyczna, Skierowanie do specjalisty. Przechowuje także informacje o pacjentach w pamięci komputera, co zastępuje kartoteki, wymagające dużej ilości miejsca.

Aplikacja logopedy to nowoczesne narzędzie, które pozwala na:

  • tworzenie bazy pacjentów i zarządzanie nią, np. grupowanie pacjentów pod względem tych samych obszarów terapii,
  • diagnozę umiejętności i możliwości artykulacyjnych dziecka,
  • nagranie i opisanie dowolnej liczby dźwięków mowy przed, w trakcie
    i po zakończeniu terapii,
  • śledzenie postępów w terapii i dokumentowanie efektów pracy.