Ponad 600 milionów złotych dla szkół podstawowych

624 miliony złotych w latach 2010-2013 otrzymają samorządy wojewódzkie na przygotowanie wszystkich szkół podstawowych, między innymi do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Środki przeznaczone są na doposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz na organizację dodatkowych zajęć wychodzących naprzeciw potrzebom uczniów (w tym logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych).

Pieniądze zostaną przekazane w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”, realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Komisją Europejską zakończyło prace nad przygotowaniem projektu.

Realizacja projektu ma zapewnić każdemu uczniowi z klas I – III szkoły podstawowej (w tym sześciolatkom) bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi rozwojowymi. Tego typu działania pomogą w realizacji celów wynikających z wymagań nowej podstawy programowej, która zakłada indywidualizację procesu nauczania stosownie do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Zwiększy się również stopień i zakres wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach (np. poprzez stosowanie metody dramy, gier dydaktycznych czy inscenizacji), a także poszerzy dostępność i podniesie jakość wsparcia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w szczególności tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja projektu przyczyni się także do poprawy jakości pomocy udzielanej przez szkoły rodzicom, którym zostaną przedstawione indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia, jego potencjalne możliwości oraz zalecenia do dalszej edukacji.

Projekt będzie nadzorowany przez urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczących lub Instytucji Pośredniczących II stopnia. Decyzje o rozpoczęciu wdrażania projektu w każdym województwie podejmują poszczególne urzędy marszałkowskie. Zgodnie z decyzją marszałków województw, od 2010 roku projekt będzie realizowany w dziewięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Termin wdrożenia projektu w pozostałych województwach zostanie ustalony przez marszałków poszczególnych samorządów.

MEN przeznaczyło, poza projektem, kwotę pięciu i pół miliona złotych na sfinansowanie w urzędach marszałkowskich dodatkowych etatów związanych z obsługą projektu.

Na realizację zadań w ramach projektu samorządy będą mogły przeznaczyć w sumie 150 milionów euro, czyli około 624 miliony złotych. Zgodnie z zasadami jego realizacji każda szkoła ma otrzymać nie mniej niż 30 tysięcy złotych. Wielkość kwot przyznawanych poszczególnym szkołom będą określać urzędy marszałkowskie po oszacowaniu realnych potrzeb w swoim województwie. Oznacza to, że niektóre szkoły, decyzją samorządów, otrzymają więcej niż 30 tysięcy złotych.

O fundusze na realizację projektu mogą wnioskować wyłącznie organy prowadzące szkoły. Pieniądze będzie mogła otrzymać każda szkoła po spełnieniu standardów pracy zgodnych z nową postawią programową:

– sformuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za indywidualizację nauczania,
– określi potrzeby uczniów,
– opracuje program zajęć.

Fundusze mogą być przeznaczone na:

1. organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: – dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dzieci, u których występuje zagrożenie ryzykiem dysleksji; – dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki; – logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
– socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem;
– z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy;
– specjalistycznych zajęć terapeutycznych (np. hipoterapii, muzykoterapii, dogoterapii) dla dzieci niepełnosprawnych;
– rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

2. doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – zakup specjalistycznego sprzętu (np. oprogramowania, pakietów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej). Sprzęt powinien odpowiadać rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym, które będą realizowane przez szkoły.

Radosna Szkoła tylko z edusklep.pl

Program rządowy „Radosna szkoła” stanowi jedną z najważniejszych zmian w polskiej edukacji. Dzieci XXI wieku są ruchliwe, ciekawe świata i szybciej się rozwijają, dlatego obniżenie wieku szkolnego ma pomóc w wyrównaniu szans edukacyjnych. Im wcześniej u dziecka zostaną odkryte jego talenty i określone predyspozycje, tym większe będą jego szanse na rozwinięcie go w pełni.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, edusklep.pl ma przyjemność przedstawić starannie dobrane zestawy „Radosnej Szkoły” do sali zabaw. Zadowolenie i bezpieczeństwo najmłodszych jest dla nas najważniejsze, dlatego każdy z produktów jest niepowtarzalny, niebanalny i oczywiście spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Każdy z zestawów zawiera wysokiej jakości produkty przeznaczone do zajęć ruchowych jak i wspaniałe gry i zabawki edukacyjne.

Zobacz ofertę: http://www.edusklep.pl/kategoria/7884/radosna_szkola.html