Ministerialny projekt „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia”

W ramach projektu szkoły podstawowe mogą otrzymać od Ministerstwa Edukacji Narodowej wsparcie finansowe od 30 do 60 tys. zł na wyposażenie ogródków oraz od 4 do 12 tys. zł na wyposażenie miejsc zabaw w szkole. Zróżnicowanie wartości kwot dofinansowania uzależnione jest od liczby uczniów w klasach I-III w poszczególnych szkołach, według stanu na 30 września 2008 roku.

Proszę śledzić stronę www.edusklep.pl . Już wkrótce zostaną zaprezentowane atrakcyjne oferty promocyjne, w ramach których wszystkie szkoły, które zdecydują się na udział w programie, będą mogły nabyć: zabawki ogrodowe, sprzęt sportowy, zabawki i gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne oraz edukacyjne oprogramowanie komputerowe po obniżonych cenach.

Założenia rządowego programu – „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia”

Zakłada się, że w ramach programu „Radosna szkoła” powstaną lub będą rozbudowane:

ogródki szkolne (nazwane umownie „krainą sprawności i zdrowia na słońce”), których zadaniem jest umożliwienie realizowania podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym, oraz zapewnienie warunków rozwijania sprawności fizycznej najmłodszych uczniów, między innymi przez stworzenie możliwości zabawy na świeżym powietrzu w różnych porach roku (kolorowy ogródek przy szkole, dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, wyposażony w różnorodne drabinki, odpowiednie do wieku dzieci ścianki wspinaczkowe, równoważnie oraz huśtawki). Zainteresowanie dzieci powinny wzbudzać umieszczone przy każdym urządzeniu czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego z nich, łącznie z ilustracjami dotyczącymi bezpiecznego sposobu wykonania poszczególnych ćwiczeń, uzupełnione właściwymi opisami. Wokół ogródka może znajdować się bieżnia do maszerowania i biegania, z możliwością zbudowania toru przeszkód. Wyznaczony przez szkołę teren powinien być odpowiednio zabezpieczony. Ogrodzenie i nawierzchnia pod urządzeniami muszą być wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo. Organizując ogródek szkoła powinna zwrócić uwagę nie tylko na bezpieczeństwo dzieci – poprzez instalację ogrodzenia zabezpieczającego przed wybiegnięciem na ulicę i zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy urządzeniami – ale również na zabezpieczenie przed zniszczeniem sprzętu rekreacyjnego znajdującego się w ogródku. Należy ponadto umożliwić dzieciom korzystanie z ogródka po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w weekendy pod opieką rodziców.

miejsca zabaw w budynku szkoły (nazwane umownie „krainą sprawności i zdrowia na deszcz”), których zadaniem jest zapewnienie – zgodnie z naturalnymi warunkami rozwojowymi dzieci – możliwości organizacji zabaw ruchowych. Miejsca zabaw będą mogły być wykorzystywane nie tylko w czasie zajęć świetlicowych, ale także podczas przerw czy wybranych lekcji (wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające aktywność fizyczną dzieci, np. duże miękkie klocki pozwalające na właściwą dla wieku rozwojowego dziecka zabawę, w której zostanie wykorzystana naturalna ciekawość poznawcza w zakresie budowania i konstrukcji; pomoce dydaktyczne mają służyć aktywnej zabawie, posiadać nie tylko walory poznawcze, ale także estetyczne i tworzyć radosne warunki pobytu dzieci w szkole). Najważniejszym celem, jaki ma spełniać wyposażenie tego miejsca, jest zaspokajanie naturalnej, rozwojowej potrzeby ruchu i zabawy, które są właściwe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Połączenie tego celu z równoczesną możliwością kształtowania koncentracji uwagi, zdolności manualnych czy precyzji ruchu, stwarzać będzie podstawy do osiągnięcia sukcesu, jakim jest wszechstronny i harmonijny rozwój psychoruchowy dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cennym walorem wyposażenia jest stworzenie naturalnych sytuacji do diagnozy i terapii, dzięki czemu możliwa będzie wczesna rehabilitacja ruchowa, ćwiczenie właściwej postawy ciała i nawyków ruchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni i schemacie ciała.

Zabawa i nauka w ogródkach szkolnych i miejscach zabaw pomoże rozbudzać wyobraźnię dzieci, umożliwi kreatywną zabawę i rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Zasady wsparcia szkół w ramach rządowego programu „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia”

Program zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.

W 2009 roku na realizację programu przeznacza się w budżecie państwa kwotę 40 milionów zł.

W roku 2010 planowane jest wydatkowanie 284 milionów zł.

W roku 2011 planowane jest wydatkowanie 296 milionów zł.

Projekt rozporządzenia określa maksymalną wartość pomocy dla poszczególnych grup szkół. Szkoły mogą otrzymać od 30 do 60 tys. zł na wyposażenie ogródków oraz od 4 do 12 tys. zł na wyposażenie miejsc zabaw w szkole. Zróżnicowanie wartości kwot dofinansowania uzależnione jest od liczby uczniów w klasach I-III w poszczególnych szkołach, według stanu na 30 września 2008 roku.

Projekt określa zasady występowania organów prowadzących o dotację lub dofinansowanie zakupu sprzętu rekreacyjnego do ogródków szkolnych i pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw lub refundacji kosztów zakupu takiego sprzętu, poniesionych przez organy prowadzące w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 1 października 2010 roku. Organy prowadzące szkoły, ubiegające się o dofinansowanie w ramach programu, będą planowały wkład własny przeznaczony na jego realizację. Za wkład własny uważa się wkład finansowy lub rzeczowy, obejmujący w szczególności właściwe przygotowanie terenu, na którym będzie zlokalizowany ogródek szkolny, lub właściwe przygotowanie sali w szkole przeznaczonej na miejsce zabaw.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy szkołom objętym programem zostały określone:

– w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia,

– w projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie rządowego programu wpierania w latach 2009-2011 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia”.

Projekty tych dokumentów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) .

Jedna myśl w temacie “Ministerialny projekt „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia””

  1. Pięknie to brzmi na papierze, żeby tylko jeszcze weszło tak w życie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *